INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER

Enligt Dataskyddsförordningen, eller GDPR, har du rättigheter gällande dina personuppgifter. Vi på Inre Framgång värnar om dina rättigheter och beskriver nedan hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inre Framgång ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss. E-postadress: kundtjanst@inreframgang.com 
Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med Inre Framgångs behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Avtal

När du blir kund hos Inre Framgång ingår du ett avtal med oss. Inför och samband med kan det registreras vissa personuppgifter om dig, såsom ditt namn, telefonnummer, adress.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund eller för att vidta åtgärder på begäran av dig som kund innan ett sådant avtal ingås. Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar personuppgifterna kan vi inte ingå avtal med dig.

Kontakt

Om du kontaktar oss via vår hemsida eller genom e-post kommer Inre Framgång att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera dina frågor och önskemål. Den rättliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att möta ditt och Inre Framgångs berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende.

Rättslig förpliktelse

Inre Framgång kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag, exempelvis avseende bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra Inre Framgångs rättsliga förpliktelser.

Vilka kommer ta del av dina personuppgifter?

Inre Framgång kan komma att dela dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper Inre Framgång med bland annat hemsidan, marknadsföring samt betalning av beställda tjänster. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för Inre Framgångs räkning och Inre Framgång har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter. Inre Framgång kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Inre Framgång. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig och ansvarar för dess behandling av dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas fram till dess att ni som kund ber om att Inre Framgång skall radera dom. Vi kan på din begäran ta bort alla uppgifter om dig inom 48 timmar, förutsatt att alla ekonomiska mellanhavanden är uppklarade. Ovanstående gäller under förutsättning att Inre Framgång inte har en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna längre.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som kund har rätt att av Inre Framgång begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av eller invända mot behandlingen av uppgifterna som rör dig. Du har också rätt att begära att få överföra dina personuppgifter från Inre Framgång till dig själv eller till en annan personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter är förenade med vissa villkor enligt GDPR.
Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet!
Det är Datainspektionen som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan vända dig till dem om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Inre Framgång kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta sina kunder om detta genom uppdatering på Inre Framgångs hemsida.

Ansvarig: VD, Inre Framgång

Mail: kundtjanst@inreframgang.com